Jednotky požární ochrany

Zásady činnosti jednotek požární ochrany na úseku civilní ochrany a ochrany obyvatelstva

Na úseku civilní ochrany a ochrany obyvatelstva jednotky provádí zásah podle zásad uvedených v §21 až 28 vyhlášky č. 247/2001 Sb.

Při zásahu

  1. zdolávají požáry,
  2. provádí záchranné a likvidační práce,
  3. podílí se na evakuaci obyvatel,
  4. podílí se na označování oblastí s výskytem nebezpečných látek,
  5. podílí se na na varování obyvatel,
  6. podílí se na dekontaminaci postižených obyvatel nebo majetku,
  7. podílí se na humanitární pomoci obyvatelstvu a zajištění podmínek pro jeho nouzové přežití.

Jednotka požární ochrany vykonává na úseku civilní ochrany a ochrany obyvatelstva jen takovou výše uvedenou činnost, která odpovídá jejímu zařazení v plošném pokrytí a její dislokaci ve vztahu k vnější zóně havarijního plánování a k havarijnímu plánu kraje.