Archiv autora: admin

28.12.2020 Požár oa

Držovice – sjezd z D 46 od Olomouce k Tesku kouř z kapoty vozidla – Ford Focus combi.

Výjezd: 15.49  DA Avie v počtu 1+4  DA Ford v počtu 1+2, návrat na zbrojnici 16.10

na místě již HZS OL, ÚO Prostějov a PČR

4.9.2020 Technická pomoc

Držovice ul. Olomoucká    sršni nalétávají do bytu dírou z nefunkčního komínu, malé děti doma.

Výjezd jednotky 13.13 DA Avie 31 v počtu 1+3, návrat 14.54

Spolupráce z HZS ÚO Prostějov.

Požár- Hořící kompostér

29. února 2020  
Výjezd: 20:55
V Počtu: 1+7
Návrat na základnu: 21:48

Po příjezdu na místo MU byla již provedena lokalizace a probíhala likvidace jednotkou HZS Prostějov, po domluvě s velitelem zásahu se jednotka vrátila zpět na základnu.

TECHNICKÁ POMOC – ODSTRANĚNÍ STROMU

30. září 2019  
Výjezd: 14:16
V Počtu: 5
Návrat na základnu: 14:53

Ve spolupráci s JPO I stanice Prostějov, jsme zajistili zastavení dopravy a pomohli po rozřezání stromu s jehoodklizení mimo vozovku s následným úklidem a zprovozněním komunikace. Při cestě zpět na zbrojnici jsme provedli monitoring našeho katastru.

Soustředění 2019

V termínu 9. – 12. května uspořádaly vedoucí kolektivu mladých hasičů soustředění pro svoje svěřence. Hlavním cílem soustředění bylo připravit naše Soptíky na jarní kolo hry Plamen. Jedna z našich mladých hasiček se připravuje na získání odznaku odbornosti kronikáře. Její první příspěvek shrnuje průběh soustředění.

„Ve čtvrtek 9. května 2019 jsme se vydali na naše první společné hasičské soustředění do Hraničních Petrovic. Všichni jsme se těšili. Sraz před hasičkou byl ve čtyři hodiny, naposledy jsme zamávali rodičům a odjeli vstříc našemu soustředění.

Po příjezdu jsme se ubytovali a dostali první večeři. Byl sestaven denní program a všichni jsme očekávali náš první trénink.

Počasí nám moc nepřálo, ale i přesto jsme trénovali. Volno jsme trávili na pokojích nebo venku. Na návštěvu za námi v sobotu přijeli mladí hasiči z Moravského Berouna. Čas odjezdu se rychle blížil. V sobotu jsme měli poslední trénink a v neděli odjížděli domů.

Všem se nám zde líbilo a domluvili jsme se, že bychom to rádi příští rok zopakovaly.  Doufáme, že nás naši vedoucí opět vezmou příští rok na nové a delší soustředění.“

Za kolektiv mladých hasičů Lenka V. (12 let)

SDH Držovice děkuje za poskytnutí prostor a materiálnímu zajištění obci Hraničné Petrovice, SDH Hraničné Petrovice, FC Hraničné Petrovice a za zajištění autobusové dopravy panu Jaroslavu Studenému. Soustředění bylo spolufinancováno Olomouckým krajem.

TECHNICKÁ POMOC – ODSTRANĚNÍ STROMU

16. července 2019  
Výjezd: 16:20
V Počtu: 4
Návrat na základnu: 16:49

Na žádost místostarostky jsme vyjeli na ulici Gorkého k nakloněnému stromu ( po deštích povolil kořenový systém a hrozil případný pád do komunikace). Strom ( Jalovec ) byl pokácen a odstraněn mimo komunikaci.

TECHNICKÁ POMOC – ODSTRANĚNÍ STROMU

1. července 2019  
Výjezd: 16:45
V Počtu: 7
Návrat na základnu:

17:40

Na katastru obce Držovice po proběhlé bouřce a větrné smršti jsme zasahovali při odstraňování následků:

 1. ulice U cihelny nad číslem 45 směrem ke garážím spadlý strom přes cestu
 2. silnice Držovice Olšany u Prostějova, dvě zlomené větve
 3. silnice III/44932 Držovice – Vrahovice popadané větve
 4. silnice Olomoucká u kruhového objezdu, strom u cesty

TECHNICKÁ POMOC – ODSTRANĚNÍ NEBEZPEČNÝCH STAVŮ19. června 2019  
Výjezd: 22:10 
V Počtu: 10
Návrat na základnu: 1:00

ORP ÚO Prostějov byl vyhlášen povodňový stav na říčce Český potok. Pro seznámení se ze situací na toku před naším katastrem ,jsme odjeli na obhlídku do Smržic. Tam jsme od místního velitele dostali podrobnou situační zprávu a viděli jaký je skutečný stav na toku v prostoru Smržic. Po poradě se starostou obce Držovice panem Jaroslavem Studeným přešla jednotka ze stavu pozorování do aktivní činnosti při uvolňování koryta řeky ( převážně v místech mostů a zúžení profilu říčky). Postupovali jsme po toku a postupně uvolňovali ucpaná místa, takto jsme na čele vlny prošli celým naším katastrem cca 3,4 km, až k železniční mu mostu na trati Prostějov – Olomouc v místní části Vrahovice.

Prostějovská Uzlovačka 2019

3. 3. 2019

V sokolovně v Mostkovicích proběhla Prostějovská uzlovačka, kterou pořádá SDH Domamyslice ve spolupráci se sporcentrem – DDM Prostějov. Naším úkolem na této soutěži je uvázat v co nejlepším čase pět různých uzlů (tesařský uzel, plochá spojka, zkracovačku, lodní smyčku a úvaz na proudnici). Soutěžilo se v kategoriích mladší žáci – jednotlivci nebo pěti členná družstva a starší žáci – jednotlivci nebo pěti členná družstva .

Soutěže se nás zúčastnilo třináct. V pěti členném týmu mladších i starších žáků a tři z nás šli jen v kategoriích jednotlivců. Tým mladších žáků obsadil 8. místo, tým starších žáku 9. místo a v soutěži jednotlivců nejlepší z mladších žáků byl na 29. místě a ze starších žáků na 21. místě.

TECHNICKÁ POMOC – ODSTRANĚNÍ STROMU

10. března 2019
Výjezd 10:15
V Počtu 2+6
Návrat na základnu 12:21
Odstranění dvou stromů, jeden hrozil svým nakloněním pádem na komunikaci a most přes říčku Romži. Druhý strom svými větvemi zasahoval do drátu venkovních rozvodu elektrické sítě a v případe pádu hrozilo poškození nemovitosti na ulici Olomoucká. Na pokyn starosty obce byly oba stromy odstraněny a uklizeny z ulice.

DOPRAVNÍ NEHODA – TŘÍ VOZIDEL ULICE OLOMOUCKÁ

28. února 2019
Výjezd 14:34
V Počtu 1+5
Návrat na základnu 14:59
Křižovatka ulic Olomoucká, Fibichova a Smržická. Po příjezdu na místo dopravní nehody jsme na příkaz velitele zásahu prováděli řízení dopravy do příjezdu a převzetí Policií ČR. Spolupráce s HZS Prostějov, JSDH Prostějov – Vrahovice a Policie ČR.

Varovný systém

V České republice je varování zabezpečeno jednotným systém varování a informování. Systém tvoří síť poplachových sirén, které zabezpečují bezprostřední varování obyvatelstva před hrozícím nebezpečím. HZS ČR má rovněž právo vstoupit do sdělovacích prostředků a informovat obyvatelstvo prostřednictvím televize a rozhlasu.

Všeobecná výstraha
Zkouška sirén
Požární poplach
Všeobecná výstraha

V případě hrozby nebo vzniku mimořádné události jste na tuto skutečnost upozornění prostřednictvím varovného signálu „VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA“. Tento signál je vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu 140 vteřin a může zaznít třikrát po sobě v cca tříminutových intervalech. Po tomto signálu bezprostředně následuje mluvená tísňová informace, kterou se sdělují obyvatelstvu údaje o bezprostředním nebezpečí vzniku nebo již nastalé mimořádné události a opatřeních k ochraně obyvatelstva. Informování se provádí sdělovacími prostředky (rozhlasem, televizí, místním rozhlasem), sirénami vybavenými tzv. mluvícím modulem a  vozidly složek integrovaného záchranného systému nebo jiným způsobem o tom, co se stalo a co se má v takovém případě dělat.

Průběh signálu :

Rotační siréna

4 rotacni.jpg


Elektronická siréna 
všeobecná výstraha ENS

Po zaznění signálu „Všeobecná výstraha“ u elektronických sirém může být doplněn verbální informací upřesňující druh nebezpečí :

verbální informace č. 1 “ Všeobecná výstraha “
“Všeobecná výstraha, všeobecná výstraha , všeobecná výstraha. Sledujte vysílání Českého rozhlasu, televize a regionálních rozhlasů. Všeobecná výstraha, všeobecná výstraha, všeobecná výstraha.”

verbální informace č. 2 “ Nebezpečí zátopové vlny “
“Nebezpečí zátopové vlny, nebezpečí zátopové vlny. Ohrožení zátopovou vlnou. Sledujte vysílání Českého rozhlasu, televize a regionálních rozhlasů. Nebezpečí zátopové vlny, nebezpečí zátopové vlny.”

verbální informace č. 3 “ Chemická havárie “
“Chemická havárie, chemická havárie, chemická havárie. Ohrožení únikem škodlivin. Sledujte vysílání Českého rozhlasu, televize a regionálních rozhlasů. Chemická havárie, chemická havárie, chemická havárie.”

verbální informace č. 4 “ Radiační havárie “
“Radiační havárie, radiační havárie, radiační havárie. Ohrožení únikem radioaktivních látek. Sledujte vysílání Českého rozhlasu, televize a regionálních rozhlasů. Radiační havárie, radiační havárie, radiační havárie.”

verbální informace č. 5 “ Konec poplachu “
“Konec poplachu, konec poplachu, konec poplachu. Sledujte vysílání Českého rozhlasu, televize a regionálních rozhlasů. Konec poplachu, konec poplachu, konec poplachu.

Zkouška sirén

Na základě potřeby je prováděno technické ověřování provozuschopnosti systému varování a vyrozumění. To se provádí v Olomouckém kraji zpravidla každou první středu v měsíci ve 12.10 hodin akustickou zkouškou koncových prvků varování zkušebním tónem (nepřerušovaný tón sirény po dobu 140 vteřin). V ostatních krajích České republiky probíhá tato zkouška obvykle ve 12.00 hodin. O zkoušce jsou obyvatelé obvykle informováni z hromadných informačních prostředků. 

Rotační siréna

zkouška sirén - rotační

Elektronická siréna

zkouška sirén ENS

 

Verbální informace „Zkouška sirén“   

                                 

Požární poplach

Kromě varovného signálu „Všeobecná výstraha“ existuje v České republice ještě signál „Požární poplach“. Tento signál je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu 1 minuty (25 vteřin trvalý tón, 10 vteřin přestávka, 25 vteřin trvalý tón). Vyhlašuje se za účelem svolání jednotek požární ochrany. Signál „Požární poplach“ vyhlašovaný elektronickou sirénou napodobuje hlas trubky troubící tón „HO-ŘÍ,“HO-ŘÍ“… po dobu jedné minuty.

Rotační siréna

poplach - rotační

Elektronická siréna

poplach ENS

Verbální informace „Požární poplach“

Otevírání uzavřených prostor

Milan Kaňák – zámečnické práce
Vrahovická 469/107, Prostějov – Vrahovice
mobil: 607 161 647

Otvírání zámků Prostějov
dispečeři: 602 585 585

Pavel Opavský
Kravařova 187/8, Prostějov
tel: 582 332 226
mobil: 602 781 281
e-mail: zelezarstvipv@seznam.cz

Hlášení pálení klestí

Upozorňujeme na zákon č. 133/1985 Sb. ve znění pozdějších předpisů, který v § 5 odst. 2 zakazuje právnickým a podnikajícím fyzickým osobám vypalování porostu. Při spalování hořlavých látek na volném prostranství jsou právnické a podnikající fyzické osoby povinny, se zřetelem na rozsah této činnosti, stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru. Spalování hořlavých látek na volném prostranství včetně navrhovaných opatření jsou povinny předem oznámit územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje, který může stanovit další podmínky pro tuto činnost, popřípadě takovou činnost zakázat. Ustanovení zvláštních právních předpisů nejsou tímto dotčena.

Při oznámení si můžete vybrat jeden ze tří způsobů:

•  telefonem       950 770  010
•  e-mailem        opis@olk.izscr.cz
•  vyplněním formuláře na webu integrovaného záchraného sboru

V ohlášení uvést datum, místo pálení a osobu, která za pálení odpovídá a kontakt na tuto osobu (nejčastěji mobilní telefon), a dále

• dbát pokynů operačního důstojníka hasičského záchranného sboru,
• při náhlém zhoršení počasí – silném větru – je nutné pálení přerušit, oheň uhasit,

• místo pro pálení izolovat pruhem nejméně 1 m, kde budou odstraněny hořlavé materiály až na minerální půdu,

• místo spalování je nutno zabezpečit dostatečným množstvím hasebních látek,

• opustit místo pálení je možné až po úplném uhašení ohně,

• místo pálení po dobu 5 dnů nebo do vydatného deště pravidelně kontrolovat,

• příjezdové cesty vedoucí k místům spalování nesmí být zataraseny.

Jednotky požární ochrany

Zásady činnosti jednotek požární ochrany na úseku civilní ochrany a ochrany obyvatelstva

Na úseku civilní ochrany a ochrany obyvatelstva jednotky provádí zásah podle zásad uvedených v §21 až 28 vyhlášky č. 247/2001 Sb.

Při zásahu

 1. zdolávají požáry,
 2. provádí záchranné a likvidační práce,
 3. podílí se na evakuaci obyvatel,
 4. podílí se na označování oblastí s výskytem nebezpečných látek,
 5. podílí se na na varování obyvatel,
 6. podílí se na dekontaminaci postižených obyvatel nebo majetku,
 7. podílí se na humanitární pomoci obyvatelstvu a zajištění podmínek pro jeho nouzové přežití.

Jednotka požární ochrany vykonává na úseku civilní ochrany a ochrany obyvatelstva jen takovou výše uvedenou činnost, která odpovídá jejímu zařazení v plošném pokrytí a její dislokaci ve vztahu k vnější zóně havarijního plánování a k havarijnímu plánu kraje.