Archiv rubriky: Ostatní

Varovný systém

V České republice je varování zabezpečeno jednotným systém varování a informování. Systém tvoří síť poplachových sirén, které zabezpečují bezprostřední varování obyvatelstva před hrozícím nebezpečím. HZS ČR má rovněž právo vstoupit do sdělovacích prostředků a informovat obyvatelstvo prostřednictvím televize a rozhlasu.

Všeobecná výstraha
Zkouška sirén
Požární poplach
Všeobecná výstraha

V případě hrozby nebo vzniku mimořádné události jste na tuto skutečnost upozornění prostřednictvím varovného signálu „VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA“. Tento signál je vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu 140 vteřin a může zaznít třikrát po sobě v cca tříminutových intervalech. Po tomto signálu bezprostředně následuje mluvená tísňová informace, kterou se sdělují obyvatelstvu údaje o bezprostředním nebezpečí vzniku nebo již nastalé mimořádné události a opatřeních k ochraně obyvatelstva. Informování se provádí sdělovacími prostředky (rozhlasem, televizí, místním rozhlasem), sirénami vybavenými tzv. mluvícím modulem a  vozidly složek integrovaného záchranného systému nebo jiným způsobem o tom, co se stalo a co se má v takovém případě dělat.

Průběh signálu :

Rotační siréna

4 rotacni.jpg


Elektronická siréna 
všeobecná výstraha ENS

Po zaznění signálu „Všeobecná výstraha“ u elektronických sirém může být doplněn verbální informací upřesňující druh nebezpečí :

verbální informace č. 1 “ Všeobecná výstraha “
“Všeobecná výstraha, všeobecná výstraha , všeobecná výstraha. Sledujte vysílání Českého rozhlasu, televize a regionálních rozhlasů. Všeobecná výstraha, všeobecná výstraha, všeobecná výstraha.”

verbální informace č. 2 “ Nebezpečí zátopové vlny “
“Nebezpečí zátopové vlny, nebezpečí zátopové vlny. Ohrožení zátopovou vlnou. Sledujte vysílání Českého rozhlasu, televize a regionálních rozhlasů. Nebezpečí zátopové vlny, nebezpečí zátopové vlny.”

verbální informace č. 3 “ Chemická havárie “
“Chemická havárie, chemická havárie, chemická havárie. Ohrožení únikem škodlivin. Sledujte vysílání Českého rozhlasu, televize a regionálních rozhlasů. Chemická havárie, chemická havárie, chemická havárie.”

verbální informace č. 4 “ Radiační havárie “
“Radiační havárie, radiační havárie, radiační havárie. Ohrožení únikem radioaktivních látek. Sledujte vysílání Českého rozhlasu, televize a regionálních rozhlasů. Radiační havárie, radiační havárie, radiační havárie.”

verbální informace č. 5 “ Konec poplachu “
“Konec poplachu, konec poplachu, konec poplachu. Sledujte vysílání Českého rozhlasu, televize a regionálních rozhlasů. Konec poplachu, konec poplachu, konec poplachu.

Zkouška sirén

Na základě potřeby je prováděno technické ověřování provozuschopnosti systému varování a vyrozumění. To se provádí v Olomouckém kraji zpravidla každou první středu v měsíci ve 12.10 hodin akustickou zkouškou koncových prvků varování zkušebním tónem (nepřerušovaný tón sirény po dobu 140 vteřin). V ostatních krajích České republiky probíhá tato zkouška obvykle ve 12.00 hodin. O zkoušce jsou obyvatelé obvykle informováni z hromadných informačních prostředků. 

Rotační siréna

zkouška sirén - rotační

Elektronická siréna

zkouška sirén ENS

 

Verbální informace „Zkouška sirén“   

                                 

Požární poplach

Kromě varovného signálu „Všeobecná výstraha“ existuje v České republice ještě signál „Požární poplach“. Tento signál je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu 1 minuty (25 vteřin trvalý tón, 10 vteřin přestávka, 25 vteřin trvalý tón). Vyhlašuje se za účelem svolání jednotek požární ochrany. Signál „Požární poplach“ vyhlašovaný elektronickou sirénou napodobuje hlas trubky troubící tón „HO-ŘÍ,“HO-ŘÍ“… po dobu jedné minuty.

Rotační siréna

poplach - rotační

Elektronická siréna

poplach ENS

Verbální informace „Požární poplach“

Otevírání uzavřených prostor

Milan Kaňák – zámečnické práce
Vrahovická 469/107, Prostějov – Vrahovice
mobil: 607 161 647

Otvírání zámků Prostějov
dispečeři: 602 585 585

Pavel Opavský
Kravařova 187/8, Prostějov
tel: 582 332 226
mobil: 602 781 281
e-mail: zelezarstvipv@seznam.cz

Hlášení pálení klestí

Upozorňujeme na zákon č. 133/1985 Sb. ve znění pozdějších předpisů, který v § 5 odst. 2 zakazuje právnickým a podnikajícím fyzickým osobám vypalování porostu. Při spalování hořlavých látek na volném prostranství jsou právnické a podnikající fyzické osoby povinny, se zřetelem na rozsah této činnosti, stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru. Spalování hořlavých látek na volném prostranství včetně navrhovaných opatření jsou povinny předem oznámit územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje, který může stanovit další podmínky pro tuto činnost, popřípadě takovou činnost zakázat. Ustanovení zvláštních právních předpisů nejsou tímto dotčena.

Při oznámení si můžete vybrat jeden ze tří způsobů:

•  telefonem       950 770  010
•  e-mailem        opis@olk.izscr.cz
•  vyplněním formuláře na webu integrovaného záchraného sboru

V ohlášení uvést datum, místo pálení a osobu, která za pálení odpovídá a kontakt na tuto osobu (nejčastěji mobilní telefon), a dále

• dbát pokynů operačního důstojníka hasičského záchranného sboru,
• při náhlém zhoršení počasí – silném větru – je nutné pálení přerušit, oheň uhasit,

• místo pro pálení izolovat pruhem nejméně 1 m, kde budou odstraněny hořlavé materiály až na minerální půdu,

• místo spalování je nutno zabezpečit dostatečným množstvím hasebních látek,

• opustit místo pálení je možné až po úplném uhašení ohně,

• místo pálení po dobu 5 dnů nebo do vydatného deště pravidelně kontrolovat,

• příjezdové cesty vedoucí k místům spalování nesmí být zataraseny.