Archiv rubriky: Ostatní

Varovný systém

V České republice je varování zabezpečeno jednotným systém varování a informování. Systém tvoří síť poplachových sirén, které zabezpečují bezprostřední varování obyvatelstva před hrozícím nebezpečím. HZS ČR má rovněž právo vstoupit do sdělovacích prostředků a informovat obyvatelstvo prostřednictvím televize a rozhlasu.

Otevírání uzavřených prostor

Milan Kaňák – zámečnické práce
Vrahovická 469/107, Prostějov – Vrahovice
mobil: 607 161 647

Otvírání zámků Prostějov
dispečeři: 602 585 585

Pavel Opavský
Kravařova 187/8, Prostějov
tel: 582 332 226
mobil: 602 781 281
e-mail: zelezarstvipv@seznam.cz

Hlášení pálení klestí

Upozorňujeme na zákon č. 133/1985 Sb. ve znění pozdějších předpisů, který v § 5 odst. 2 zakazuje právnickým a podnikajícím fyzickým osobám vypalování porostu. Při spalování hořlavých látek na volném prostranství jsou právnické a podnikající fyzické osoby povinny, se zřetelem na rozsah této činnosti, stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru. Spalování hořlavých látek na volném prostranství včetně navrhovaných opatření jsou povinny předem oznámit územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje, který může stanovit další podmínky pro tuto činnost, popřípadě takovou činnost zakázat. Ustanovení zvláštních právních předpisů nejsou tímto dotčena.

Při oznámení si můžete vybrat jeden ze tří způsobů:

•  telefonem       950 770  010
•  e-mailem        opis@olk.izscr.cz
•  vyplněním formuláře na webu integrovaného záchraného sboru

V ohlášení uvést datum, místo pálení a osobu, která za pálení odpovídá a kontakt na tuto osobu (nejčastěji mobilní telefon), a dále

• dbát pokynů operačního důstojníka hasičského záchranného sboru,
• při náhlém zhoršení počasí – silném větru – je nutné pálení přerušit, oheň uhasit,

• místo pro pálení izolovat pruhem nejméně 1 m, kde budou odstraněny hořlavé materiály až na minerální půdu,

• místo spalování je nutno zabezpečit dostatečným množstvím hasebních látek,

• opustit místo pálení je možné až po úplném uhašení ohně,

• místo pálení po dobu 5 dnů nebo do vydatného deště pravidelně kontrolovat,

• příjezdové cesty vedoucí k místům spalování nesmí být zataraseny.